Jdi na obsah Jdi na menu
 


3.Nejstarší období české literatury

28. 3. 2008

3.Nejstarší období české literatury

 • až od 9.století n.l.

 • Knihy vesměs náboženského charakteru- v té dobš na naše území proniká křesťanství

 • literatura je psaná staroslověnsky


Konstantin a Metoděj

přišli na moravu 863, aby nově zorganizovali moravské křesťanství a vytvořili základy slovesné vzdělanosti, kázali staroslověnsky (to bylo srozumitelnější než latina), Konstantin přeložil do staroslověnštiny část bible a další knihy, staroslověnština byla papežem povolena jako plnoprávný bohoslužebný jazyk


Hlaholice- slovanská abeceda sestavena Konstantinem, vychází z řecké abecedy

cyrilice- písmo které vzniklo po hlaholici-jednodušší- vychází z něj azbuka


Paterik- Kniha otců

Vyprávění o mniších a poustevnících


Proglas

 • předmluva k překladu evangelia

 • veršovaná

 • autor je Konstantin

 • je zde zdůrazněno právo člověka na bohoslužby v mateřském jazyce


Zakon sudnyj ljudem

 • soupis právních norem na Velké Moravě


Nomokánon

 • sbírka církevních předpisů

 • autorem je Metoděj


Kyjevské listy

 • jediný rukopis který se dochoval z období staroslověnského v původní podobě

 • psáno hlaholicí

 • jde o překlad z latiny

 • liturgické texty

 • přeložené biskupem Gorazdem (nástupce Cyrila a Metoděje)


Moravskopanonské legendy

 • vrcholy tehdejší literírní činnosti

 • obrana díla obou věrozvěstů
Staroslověnské památky na území čech

 1. -11. století


Legenda o sv. Václavu- První staroslověnská legenda o sv. Václavu

 • pol. 10.stol

 • oslava knížete Václava

 • nejedná se o legendu v pravém slova smyslu

Kniha o rodu a utrpení svatého knížete Václava- Druhá staroslověnská legenda o sv. Václavu


Pražské hlaholské zlomky

 • dochoval se původní rikopis

 • psáno hlaholicí

 • zlomky modliteb
Latinská literatura

nastupuje v 10.století, postupem převládá

 • náměty textů jsou velice podobné staroslověnské literatuře

 • vznikají legendy- o sv. Václavu, o sv.Ludmile


Kristiánova legenda

 • o umučení sv. Václava a Ludmily

 • konec 10.stol

 • nejvýznamnější dílo doby


12. století- latina převládá- dominují legendy a historiografická literatura

Legendy o sv. Prokopovi a sv. Vojtěchovi


Kosmas

 • 1045-1125

 • autor naší první kroniky, psané latinsky

Česká kronika

 • zahrnuje dějiny a osudy národa do doby knížete Vratislava I.

 • Dějiny českého národa začínají zmatením jazyků po pádu babylonské věže

 • nezmiňuje se vůbec o staroslověnské liturgii

 • mistrně vypravováno- citáty, glosy, přímá řeč, anekdoty, úvahy

 • často prokládáno verši- haxametryPočátky česky psané literatury

 • 11- 12. století byla čeština jazykem lidových vrstev

 • teprve 13. stol se začínala stávat plnojodnotným jazykem


Glosy- drobné zápisky v knihách


První české písně-Hospodine pomiluj ny (Pane, smiluj se),Svatý Václave, vévodo české země – 12.stol


Alexandreis

 • klíčové dílo české světské epiky, psáno vysokým stylem, bohatá čeština

 • mládí Alexandra, takžení, výpravy do Asie


Dalimilova kronika

 • první česká kronika, podpora češství, vlastenectví

 • začíná potopou světa, končí počátkem vlády Jana Lucemburského

 • psáno nízkým stylem


Vrchol gotické literatury v čechách

největší rozkvět v době vlády Karla IV

1.Legendy

 • stávají se z nich beletristická díla

 • dva typy legend:

   • vysoký styl, symbolika, přirovnání

   • jazykově přístupnější, zaměření na domácí problematiku

 • většina českývh legend vycházela z legend latinských


Legenda o sv. Kateřině- veršovaná skladba, vysoký stylem,líčení hrůz, fantastika


Legenda o sv. Prokopovi- veršované dílo, jednodušší jazyk,osudy sv. Prokopa, působení v sázavském klášteře, vlastenecké protiněmecké tendence


Ledenda o sv.Dorotě

O blahoslavené Anežce přemyslovně


2.Drama

 • nejprve liturgické hry v kostelích

 • později zlidovělo a přidali se světské prvky

 

Hra tří Marií -liturgická hra, původně latinská


Mastičkář-veršované drama, dochoval se jen zlomek, souvisí s Hrou tří Marií- jdou koupit masti aby pomazaly tělo Krista, na trhu mastičkářův pomocník vychvaluje masti a vede neslušné řeči

velice satirické, zobrazuje věrně prostředí středověkého trhu, vtipy na Židy


Hra veselé Magdalény

O Kristovu zmrtvýchvstání


3.Žákovská poezie

 • vagantská poezie

 • psána latinsky či česky, nebo v kombinaci

 • plné rozmaru a erotiky, výsměch

Píseň veselé chudiny

Svár vody s vínem


Podkoní a žák-konec 14.století, spor mezi podkoním a vysokoškolským studentem.Setkali se náhodně v krčmě a vychvalují své postavení a hanobí toho druhého. Vše končí rvačkou, čtenáře má pobavit, ne poučit


4.Sociální satira

 • kritika hospodářských a sociálních poměrů


Hradecký rukopis

 • konec 14. století

 • obsahuje 11 skladeb, nejznámější:

   • Desatero kazanie božie- kázání kárající hříchy proti jednotlivým přikázáním. U každého přikázání jsou uvedeny tři skupiny hříšníků.Velký důraz na nepokradeš

   • Satiry o řemeslnících a konšelích- sedm drobných satir, zákazníci odsuzují nepoctivost některých povolání

   • Bajka o lišce a džbánu


5.Kronikářství

 • největší rozmach za doby vlády Karla IV- on sám sepsal Vita Caroli

 • Další kronikáři

   • Přibík Pulkava z Radenína

   • Beneš Krabice z Weitmile

   • Giovanni Matignola


Další autoři

Jan z Jenštejna

 • třetí pražský arcibiskup

Tkadleček

 • vrcholná skladba umělecké prózy

 • mladý milenec obviňuje Neštěstí že způsobilo nevěru jeho milé, nakonec se ale dostává k mnohem obecnějším problémům


3.Písňová tvorba

 • milostná lyrika

 • kult ženy

Závišova píseň

Dřevo se listem odieva

Kudy jsem já chodila

Ztratilať jsem miléhoLiteratura období husitského a předchůdci Jana Husa

 • snaha změnit společnost

 • církev v hlubokém úpadku- velké schizma

 • husitská církev

 

Předchůdci Husa: Konrád Waldhauser, Matěj z Janova, Jan Milíč z Kroměříže

Tomáš Štítný ze Štítného

 • Knížky šestery o obecných věcech křesťanských


Jan Hus (1371-1415)

 • Výklad viery , Desatera a Páteře- česky psaný výklad tří hlavních modliteb

 • Dcerka- praktické rady jak správně žít

 • Knížky o svatokupectví- nejbojovnější Husovo dílo, kritika prodejnosti církve, odpustky

 • De ecclesia- o církvi, latinský spis, papež není hlavou církve, je jí Kristus

 • De sex erroribus- šest tezí proč se Hus rozešel s církví

 • Postila- srozumitelný a jasný výklad Bible, zaměřen proti kněžstvu, výklad jednotlivých odstavců bible


Jistebnický kancionál

 • soubor duchovních písní, duchovní zpěv je neodělitelnou součástí husitské bohoslužby

 • 3 oddíly-lyrické, příležitostné a bojovné písně

 • Kdož su boži bojovnici


Petr Chelčický

O boji duchovním,O církvi svaté, O trojím lidu, Postila, Siet viery pravé


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář